onze school

Een school met meer dan 200 jaar geschiedenis, maar ook met een toekomstvisie en duidelijke missie: kwaliteit voor de toekomst afleveren. Dat is waar onze school voor staat en waar we ook de komende jaren samen aan willen werken.

Schoolreglement

Wat zijn je rechten (en soms plichten) op onze school?

Oudercomité

Waar staat het oudercomité voor?

Oud-leerlingen

Heimwee naar je Collegetijd?

Geschiedenis

Wil je meer dan 200 jaar terug in de tijd?

Infobladen

Een grote school, veel verhalen. Wat reilt en zeilt in het College?

Onze missie

Wat zijn onze uitdagingen en doelen voor de komende jaren?

onze school

Een school is niet alleen leren, maar ook leven. Jij als leerling vormt een belangrijke schakel in onze College-gemeenschap. Vanuit onze christelijke visie en waarden zorgen we er samen voor dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

Schoolreglement

Wat zijn je rechten (en soms plichten) op onze school?

Oudercomité

Waar staat het oudercomité voor?

Oud-leerlingen

Heimwee naar je Collegetijd?

Geschiedenis

Wil je meer dan 200 jaar terug in de tijd?

Infobladen

Een grote school, veel verhalen. Wat reilt en zeilt in het College?

Onze missie

Wat zijn onze uitdagingen en doelen voor de komende jaren?

Schoolreglement

Wat zijn je rechten (en soms plichten) op onze school?

Oudercomité

Waar staat het oudercomité voor?

Oud-leerlingen

Heimwee naar je Collegetijd?

Geschiedenis

Wil je meer dan 200 jaar terug in de tijd?

Infobladen

Een grote school, veel verhalen. Wat reilt en zeilt in het College?

Onze missie

Wat zijn onze uitdagingen en doelen voor de komende jaren?

Schoolreglement

3 belangrijke delen

Het schoolreglement bestaat uit 3 belangrijke delen. In het eerste deel vind je onze missie – ons pedagogisch project – en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige informatie in een derde deel. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad.

Wijzigingen

Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Deze aanpassingen zijn gemarkeerd. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig.

Wat als je 18 bent?

Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over ‘je ouders’ spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over ‘de directeur of zijn afgevaardigde’. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam.

Oudercomité

Wie zijn we, wat doen we?

Het oudercomité is een aangename en informele weg om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen in onze school. Per jaar worden er een drietal vergaderingen georganiseerd waarin we samen met de directie het ‘wel en wee’ in de school bespreken. Dit kan gaan van vragen of opmerkingen tot suggesties om het ‘samen school maken’ verder uit te werken.

Om schoolprojecten te ondersteunen, bieden de leden van het oudercomité hun diensten aan bij evenementen zoals de openschooldag. Verder kunnen ouders een vrijwillige bijdrage van 5 euro overmaken in het begin van het schooljaar. Dit geld wordt gebruikt om de school een duwtje in de rug te geven bij bepaalde projecten.

Heeft u een vraag voor ons? U kan ons altijd contacteren op sjksoc@gmail.com.

Om onze statuten te bekijken: klik hier

Geschiedenis

Leeg
Van 1808-1908

Op 9 mei 1808 opent het Klein-Seminarie zijn deuren.

De school heropent na de nederlaag van Napoleon.

Sint-Niklaas en het Klein-Seminarie komen terecht in een nieuw land. Koning Willem I, leider van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden stimuleert er het rijksonderwijs.

Op overheidsbevel wordt het College voor een tweede keer gesloten. Intussen blijven enkele priesters en leerlingen clandestien les geven.

Heropening van de school. Op het einde van het jaar krijgt het nieuwe land België een grondwet die onder meer de liberale vrijheid van onderwijs garandeert.
1839

Het Klein-Seminarie krijgt een nieuw filiaal: het Sint-Jozefinstituut, met als doel onderwijs inrichten dat voorbereidt op de humaniora en een onderwijzersopleiding aanbieden.

Om het aantal priesterroepingen aan te zwengelen, wordt de éénjarige opleiding filosofie in het najaar van 1846 vanuit Gent overgebracht naar het College. Hierbij wordt een nieuwe vleugel bijgebouwd in neoklassieke stijl langs de Collegestraat, de huidige hoofdingang.

In België komt het tot een felle strijd tussen katholieken en liberalen. In Vlaanderen vecht de Vlaamse Beweging voor de erkenning van de culturele rechten van de Vlamingen en begint de sociale strijd voor arbeidersrechten. Het College ontpopt zich al snel tot een bolwerk van de Vlaamse Beweging.

Van 1908-2008

Het Klein-Seminarie viert zijn eeuwfeest en bouwt een jubileumpoort en een feestzaal.

Enkel op het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt het College tijdelijk bezet. Kort na de ondertekening van de wapenstilstand woedt er brand

De Gentse bisschop verzoekt de superior om de Katholieke Actie in het bisdom uit te bouwen. Dit leidt tot de oprichting van de Katholieke Studentenactie (KSA).

Het Nederlands wordt de officiële onderwijstaal.

De Tweede Wereldoorlog barst los. het schoolleven gaat zo goed en zo kwaad mogelijk verder.

De afdeling filosofie keert terug naar het Sint-Paulusseminarie in Drongen. Het College wordt opnieuw een ‘gewoon’ College. Vele lokalen komen leeg te staan.

Het middelbaar en een deel van het lager onderwijs van het Sint-Jozefinstituut verhuizen naar het Klein-Seminarie. De naam wijzigt in ‘Sint-Jozef-Klein-Seminarie (SJKS)’. De directeur van het Sint-Jozefinstituut wordt de nieuwe superior.

De schoolstrijd barst los. De katholieken staan lijnrecht tegenover de vrijzinnigen. De strijd eindigt in het schoolpact.

Bij de invoering van het Vernieuwd Secundair Onderwijs in 1970 rijst onmiddellijk verzet in scholen. Het College speelt een vooraanstaande rol. Het VSO en het traditioneel onderwijs blijven naast elkaar bestaan tot in 1989 de eenheidsstructuur wordt ingevoerd.

De geleidelijke fusie van Sint-Franciscus (Kasteelstraat) en SJKS wordt afgerond.

Twee verwoestende branden leggen de feestzaal van 1908 en de vleugel van de lagere school in de as.

De eerste meisjes stappen de schoolpoort binnen: het begin van gemengd onderwijs.

Daniël De Smet geeft de fakkel door aan de eerste lekendirecteur: Walter Roggeman.

Vanaf nu ook kleuters op het Sint-Jozef-Klein-Seminarie!

Van 2008-2020

Het College viert zijn dubbel eeuwfeest

 • De eerste OKAN-Klassen worden ingericht op het College.
 • Door het stijgende leerlingenaantal komen er snelbouwklassen.

 • Jubileumopvoering van Richard III van Shakespeare door SJKS en OLVP.
 • Afscheid van de Jonatanschool en de geboorte van de VIS.

 • SJKS wordt mede-organisator van OKAN-onderwijs in Sint-Niklaas.
 • Voor het eerst biedt Bednet afstandsonderwijs voor een zieke leerling van het College.
 • In Dulci Jubilo viert zijn 80ste verjaardag.
 • Start van de langzame en moeilijke weg naar de hervorming van het secundair onderwijs.

Vernieuwende aanpak van de catering: Scolarest

 • Eerste verschijning van Ic Hou Jongeren.
 • Onze school springt mee op de kar van de sociale media: ontstaan Facebookpagina, vernieuwen van de schoolwebsite…

 • Skairo bestaat 10 jaar, er wordt een brochure gepubliceerd om dit belangrijke dans- en schoolproject in de verf te zetten.
 • 1 september: Dhr. Roggeman maakt de overstap naar het kabinet van minister-president Geert Bourgeois – De directie wordt voortaan gevormd door Dhr. Buytaert en Dhr. Van Royen.

 • De 100ste editie van Ic Hou verschijnt.
 • Na uitgebreide participatie wordt een nieuwe missietekst voor SJKS gelanceerd.
 • ‘Seminarie-uren’ in de derde graad veranderen in ‘Vrije Ruimte’, voortaan kan elke leerling een keuzevak kiezen uit een breed, gevarieerd aanbod van bijna 20 vakken.

 • Nieuw aanbod in het eerste jaar: Talent en STEM.
 • Na uitgebreide participatie wordt een nieuwe missietekst voor SJKS gelanceerd.
 • Twee nieuwe biologielabo’s worden in gebruik genomen.

 • Proefdoorlichting van de school: wij zijn goed bezig!.
 • Twee nieuwe fysicalokalen worden in gebruik genomen.
 • Belangrijke studiedag naar aanleiding van Katholieke Dialoogschool.
 • Aanzet tot vernieuwende aanpak van de samenwerking tussen en de evaluatie van de moderne vreemde talen.
 • Er komt meer aandacht voor duurzaamheid, een pleidooi voor nuance in de discussie en een zoektocht naar balans tussen privé en werk.

 • Waar is Jezus – opmerkelijke tentoonstelling en ‘actie’ in verband met ‘moderne kruisbeelden’.

 • Dhr. Buytaert en dhr. Van Royen, directeurs van het College, gaan met pensioen.
 • Op 1 september start een nieuw directieteam bestaande uit vier leden: dhr. Jadoul, dhr. De Bock, mevr. Van Lemmens en mevr. Torsy.
 • Nieuwe leerplannen voor het secundair onderwijs worden van kracht in de eerste graad.

 • Voor het eerst in dertig jaar wordt het orgel in de Collegekerk weer bespeeld. Een grondige onderhoudsbeurt voor het orgel volgt nog.
 • Het coronavirus hertekent het leven op school, wat ook merkbaar zal zijn in het daaropvolgende schooljaar 2020-2021…

Onze missie

Missietekst

Hieronder staan uitdagingen en doelen voor de komende jaren opgesomd. Het is een leidraad en een hefboom voor korte- en langetermijnplannen; een ruime inventaris die inspiratie biedt om ieder schooljaar specifieke prioriteiten te formuleren en in concrete actieplannen te realiseren.

Leeg
Onze missie

Alle leerlingen – van kleuters tot 18-jarigen – die aan ons zijn toevertrouwd, laten groeien en hen helpen om maximaal hun talenten en persoonlijkheid te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dat op een zorgzame en verantwoordelijke manier en met uitdagingen voor iedere leerling.

We willen onze leerlingen een stevige basis geven: hen intellectueel en algemeen menselijk vormen. Hen ‘humanior’ maken: dit wil zeggen hen geleidelijk laten groeien tot kritische volwassenen met een open geest.
We doen dit vanuit de visie van de dialoogschool: onze christelijke inspiratie en traditie en Jezus Christus en zijn evangelie zijn de bron van waaruit we de andere tegemoet treden.

Onze houding is gastvrij en verdraagzaam:

Authentiek en waarachtig zijn loont


KWALITEIT VOOR DE TOEKOMST (al sinds 1808)

Zorgen
We willen:

 • iedere leerling doen groeien.
 • een transparante structuur (kleuterschool, zesjarige basisschool én zesjarige school in de humaniora) en een goede organisatie aanbieden.
 • talentgericht werken en op een eerlijke wijze advies geven.
 • hedendaags zijn in onze didactische aanpak met een efficiënt-mediawijs gebruik van digitale mogelijkheden
 • communicatie, luisterbereidheid en overleg met en tussen alle partners een belangrijke plaats geven.
 • samenwerken en ons inzetten als een team.
 • basiszorg aanbieden aan iedereen.
 • klaarstaan voor leerlingen die verhoogde zorgen nodig hebben.
 • rekening houden met de draagkracht van allen (klasgroep, personeel).
 • de schoolkosten scherp in de gaten houden.
 • een school zijn die een thuisgevoel biedt en dienstbaar is; hartelijk en uitnodigend voor leerlingen, personeel en ouders.
 • wederzijds respect hoog in het vaandel dragen.
 • geen pestgedrag en we trachten pesten te voorkomen.
 • ons er steeds van bewust zijn dat leerlingen, ouders en personeelsleden kwetsbare mensen zijn; tactvol handelen en een gepaste aanpak-omgang zijn dan ook noodzakelijk.
 • in de secundaire school bewust kiezen voor een erg lange middagpauze zodat er tijd is voor ontspanning en voor niet-lesgebonden initiatieven en remediëring.
 • bij het leren het belang van het leerproces – groeikansen voor het zelfvertrouwen – én (vanaf de lagere school) het eindresultaat naar waarde schatten.
 • aandacht besteden aan gezondheidsopvoeding voor klein en groot.
 • in woord en daad de thema’s milieu en duurzaamheid aan bod laten komen.
Verwachten
We willen:

 • ontdekken, prikkelen en helpen bij het ontplooien van talenten.
 • een hoog studiepeil nastreven en een krachtige leeromgeving bieden.
 • grenzen stellen en een beleefde omgang vanzelfsprekend vinden.
 • veel aandacht schenken aan de muzische ontplooiing, aan kunst en cultuur, aan wat fascineert en ontroert: drama, beeld, muzisch taalgebruik, beeld en beweging.
 • creativiteit stimuleren.
 • sport, en een gezonde en fitte levensstijl aanmoedigen en ondersteunen.
 • door heel veel vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan leerlingen hen kansen bieden om zich te ontplooien.
 • inspraak van leerlingen en ouders ter harte nemen; die inspraak hanteren als een katalysator voor; verbeteringen op school.
 • referentiekaders en inzichten bieden; onze leerlingen aanzetten en uitdagen tot kritische reflectie.
 • in de secundaire school op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden met andere onderwijsvormen vanuit een leergierige en respectvolle houding.
 • zelfevaluatie en deelname aan screenings, wedstrijden en onderzoeken als stroomversnellingen ervaren.
 • levenslang leren en professionalisering van het personeelsteam (vakinhoudelijk, didactisch, pedagogisch en psychologisch) verder uitbouwen.
Inspireren
We willen:

 • appelleren aan solidariteit (deelname aan acties, dagdagelijks engagement, …).
 • nieuws-en leergierig leren buiten de schoolmuren en kijken naar de hele wereld.
 • de sociaaleconomische realiteit en de technologie een belangrijke plaats geven.
 • geschraagd door traditie, leren van oud-leerlingen.
 • tijd maken voor diepgang: bezinning, filosofie, religie, moraal, ethiek en levensbeschouwing.
 • met rituelen, symbolen, tekens en handelingen onze verbondenheid uitdrukken op kruispunten van het leven.
 • met vertrouwen, optimisme en op een gedreven wijze opvoeden.
 • een school zijn waarin leerkrachten met persoonlijkheid de levende referentiekaders zijn.
 • de samenwerking tussen kleuterschool, lagere school, secundaire school en ouders, leerlingen, personeel, directie en schoolbestuur intenser maken en als een bron van verrijking ervaren.
 • onze doelen nastreven, maar steeds met zin voor relativering en in bescheidenheid.
 • bovenal de focus richten op wat echt bijdraagt tot GELUK: geloof in iedere mens, duurzame relaties, vriendschap, vertrouwen en authenticiteit. In geluk zit ‘lukken’: het moet meezitten, maar inzet en actieve deelname zijn, net zoals geduld en humor, onontbeerlijk.

AED-toestel

AED-toestel op SJKS

De VZW HeartSaver wil meer dan 10.000 extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor het publiek. Een AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag en moet een AED-toestel kunnen gebruiken. Een plotse hartstilstand is immers één van de grootste doodsoorzaken wereldwijd. Willen we de overlevingskansen van slachtoffers vergroten, dan is snel handelen de boodschap. Elke seconde telt.

De VZW wil samenwerken met gemeenten, scholen, sportfederaties, apotheken en bedrijven om de openbaar toegankelijke defibrillatoren te installeren. VZW Heartsaver zal een HARTstarter plaatsen buiten aan onze school aan de bruine poort in de R. Van Britsomstraat zodat deze in geval van nood 24/7 beschikbaar is voor iedereen.

Onze school werkt dan ook graag mee aan dit levensbelangrijk project.