zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Visietekst drugs

Het schoolreglement verwoordt ons standpunt omtrent drugs kort en duidelijk. In schoolverband wordt het gebruik noch het bezit van legale of illegale drugs toegestaan, ook niet op uitstappen of culturele activiteiten.

Het accent ligt op onze school op preventie. Wij willen de leerlingen vooral vaardigheden aanleren om zich te vormen tot kritische en bewuste volwassenen. Samen met de klassenleraar, de leerlingenbegeleiders en het CLB proberen we een positief schoolklimaat te scheppen waarin de jongeren zich goed voelen.

Onze school zal dus in de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen.Illegale drugs maken opgang in de maatschappij. Dus worden we er als school ook meer mee geconfronteerd. De koppen in het zand steken is dwaas. We leven niet op een eiland. Het thema be­spreek­baar maken, er een mening over vormen en een juiste houding zoeken is de boodschap. Over drugs en drug­ge­bruik bestaan er in onze maatschappij verschillende opvattingen. Dat zal dus ook wel gelden voor de ouders.

Legale drugs zoals alcohol, tabak en geneesmiddelen kennen we al langer. Dit wil helemaal niet zeggen dat we er altijd en overal gepast mee omgaan. Ze dragen ook hun risico's met betrekking tot ge­zond­heid en veiligheid. Ons gedrag en houding t.o.v. legale drugs moeten we kritisch durven bekij­ken en eventueel bijsturen.

Gelegenheid tot druggebruik (legaal en illegaal) komt in de leefwereld van elke jongere voor. Ex per imenteren komt op een bepaalde leeftijd sterk op de voorgrond. Jongeren hebben onze mening en ons voor­beeld nodig. We moeten hen stimuleren en helpen bewust keuzen te maken. Als school wil­len we hierin een rol spelen

Het schoolreglement verwoordt ons standpunt kort en duidelijk. In schoolverband wordt het gebruik noch het bezit van alcohol of illegale drugs toegestaan, ook niet op uitstappen of culturele activiteiten. Roken is uiteraard ook verboden op onze school. Bij bepaalde gelegenheden wordt een uitzon­de­ring gemaakt voor het matig gebruik van tabak of alco­hol, zoals bijvoorbeeld op de eindreis van de zesdes. Ook dan is enkel matig gebruik toegestaan. Dronkenschap kan onder geen enkele omstan­digheid getolereerd worden.

Het is belangrijk duidelijk af te bakenen hoever de verantwoor­delijk­heid van de school gaat. We menen dat we ons in eerste instantie moeten rich­ten op de situaties in schoolverband. Feiten daarbui­ten behoren enkel tot ons terrein als ze een rechtstreekse invloed hebben op het schoolleven.

Preventiebeleid

Onze eerste bekommernis is illegaal druggebruik en het misbruik van le­gale drugs te voorko­men. Dit is ruimer dan specifieke lessen geven over drugs. Het accent ligt niet op productin­formatie, maar wel op een preven­tiebeleid. Wij willen de leerlingen vaardigheden aanleren om per soonlijke keuzen te maken.

Het leven en het samenleven op onze school moet er voor zorgen dat de jongere zich hier kan thuis voelen. Het is dus van essentieel belang voort­durend te werken aan een positief schoolklimaat en een open klassfeer. Daarnaast kunnen ook structurele maatregelen helpen.

Belangrijke factoren die bijdragen tot een positief schoolklimaat en een open klassfeer:

•  Zorgen voor een vriendelijke, open, niet bedreigende of spot­tende sfeer

•  Voorspelbaarheid bieden: duidelijke afspraken maken en con­se­quent naleven

•  Zelfstandigheid, samenwerking en initiatief stimuleren.

•  Positieve verwachtingen uiten en vertrouwen geven

•  Hoge eisen stellen naar wat leerlingen aankunnen: niet enkel aandacht voor het intellectuele

•  Discipline houden op basis van aanmoedigen van goed gedrag

•  Hoge kwaliteit van lesgeven aanhouden

•  Goed onderhouden van de school

•  Participatie stimuleren

Structurele aanpak op school :

•  Bij de opdrachtenverdeling worden veel uren voorbehouden voor klassenraad en klassendirectie. De klassenleraar speelt al­tijd in op de noden in zijn/haar klas: bij eventuele conflic­ten of problemen treedt hij/zij onmiddellijk op. Hij/zij neemt de eerstelijnszorg van de klas op zich.

•  Wij beschikken over twee leerlingenbegeleiders . Zij kunnen extra tijd vrij maken voor leerlingen met vragen en problemen. Zij onderhouden nauwe contacten met de leerkrach­ten en met de directie, maar schenden de vertrouwensrelatie met de leerling­en niet. In bepaalde situaties verwijzen hij door naar gespecialiseerde begeleiding.

•  De CLB -medewerkers staan onder meer in voor de individu­ele begeleiding van leerlingen, en niet enkel op het vlak van studie­keuze. Studiemethode, motivering, emotionele en sociale moei­lijk­heden komen in die begeleiding mee op de voorgrond.

Concrete uitwerking

We zijn ervan overtuigd dat drugspreventie geïntegreerd moet zijn in de dagdagelijkse praktijk van onze school. Een aanpak die louter waarschuwend of informatief is, heeft volgens ons onvoldoende effect op lange termijn. Daarom willen wij ervoor zorgen dat onze leerlingen - tijdens hun humaniora - weerbaar gemaakt worden.

Op het juiste moment krijgen ze zowel de nodige productinformatie als bege­leiding in het zoeken naar een gemotiveerde en gezonde houding tegenover legale en illegale drugs. We willen er op toezien dat zowel weer­baarheid als productinformatie op een gestructureerde en vak­over­schrij­dende wijze in de vorming aan bod komen. Onder weerbaarheid ver­staan wij een houding waarbij leerlingen zich leren verhouden tegenover de mening van anderen: ze moeten bijvoorbeeld een kritisch standpunt leren

Tegelijkertijd verbindt de school zich er toe om te streven naar een posi­tief klimaat.

Het is de taak van de directie om - in het belang van de leerling - elke zaak in verband met druggebruik op te volgen in samenspraak met de betrokken leerkracht(en) en ouders, de klassenleraar en de leerlingenbegeleiders. Onze school zal in de eerste plaats een hulpverleningsaanbod doen. Dit neemt echter niet weg dat we conform het orde- en tuchtreglement sancties kunnen nemen. Dit zal het geval zijn wanneer de leerling niet meewerkt met dit hulpverleningsaanbod, hij/zij het begeleidingsplan niet naleeft of medeleerlingen bij druggebruik betrekt. Indien nodig wordt een beroep gedaan op externe hulp.

Als conclusie kunnen we stellen dat de nadruk vooral ligt op weerbaarheid en preventie: we willen proberen een klimaat te scheppen waarin de jonge­ren zich goed voelen en hen begeleiden tot kritische en bewuste volwasse­nen.

Nuttige adressen:
Hulpverleningscentra (informatie via):
C.L.B.-Centrum Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
03 780 66 30

Leerlingenbegeleiders:
Kirsten Merckx 0468 12 88 95
Isabelle Van Lemmens 09 349 46 37
Danny Baart 0494 74 15 10

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?