zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Visietekst communicatie

Door goed te communiceren zijn we van vele zaken op de hoogte, zijn vele mensen betrokken bij initiatieven of plannen en verloopt het werk en het samenleven op school vlotter en aangenamer.

De gewijzigde houding ten opzicht van informatie en participatie en de mogelijkheden die de technologie ons biedt, lei(d)den tot andere communicatie dan pakweg 10 jaar geleden.

Om door het huidige communicatiebos te bomen te zien inventariseerden we de communicatiewegen die we op onze school (willen) gebruiken. Het werd een uitgebreid overzicht; ongetwijfeld is niet alles voor iedereen even relevant. Cursieve zinnen na ieder deeltje kunnen een hulp bieden om te weten wat voor jou echt van belang is; het bijgevoegde schema is een ander hulpmiddel.

We vertrekken bij dit overzicht van communicatie vanuit een welbepaalde visie.

We willen op onze school op een zo goed mogelijke wijze met personeelsleden, leerlingen en ouders en met de wereld buiten de school communiceren.

Om aan deze ambitieuze doelstelling te voldoen willen we vanuit een visie op ‘samen school maken’ een communicatiestrategie in kaart brengen.

De visie gevat in één zin: een open en participatief klimaat scheppen waarin we samen met alle partners school maken; tegelijk - waar nodig en waar het kan - bij specifieke communicatie trachten snel en persoonlijk te reageren.

1. Persoonlijk contact

De meest directe wijze om te communiceren is persoonlijk contact. In deze context is het voor de directie een prioriteit om bereikbaar te zijn voor personeelsleden, maar ook om bereikbaar te zijn voor leerlingen en ouders.

Een gesprek, een persoonlijke mededeling of overleg en discussie op inspraakvergaderingen is voor het uitwisselen van informatie, het samen nadenken, het formuleren en bespreken van suggesties of ideeën ideaal.

Daarom willen we op onze school blijvend belang hechten aan goed functionerende vergaderingen in de Pedagogische Raad (PER), het Locaal Overlegcomité (LOC), het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) en de schoolraad. We stimuleren en waarderen ook een constructieve samenwerking in vak- en reeksvergaderingen.

De aanpak en opvolging van oudervergaderingen doorheen het schooljaar (en de persoonlijke contacten tussendoor), de dagdagelijkse contacten met leerlingen, het overleg in leerlingenraden van het 1ste tot het 6de jaar en de samenwerking met ons oudercomité zijn van onschatbaar belang voor een goed functionerende school en een aangename werkomgeving.

De aanwezigheid van directie en personeelsleden in schooloverstijgende initiatieven of vergaderingen kadert eveneens in het geloof dat persoonlijke communicatie uiterst waardevol en noodzakelijk is.

2. Andere ‘kanalen’

Omdat het aantal personen of de uitgebreide groep soms te groot is -of niet onmiddellijk (of snel genoeg) bereikbaar - en mondelinge communicatie vrijwel of volledig onmogelijk is, maken we gebruik van een arsenaal van hulpmiddelen om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte blijven en participeren.

Naast de persoonlijke contacten – bij deze nogmaals het belang hiervan onderstrepend – maken we op onze school gebruik van vier platforme die elk met hun eigen mogelijkheden de communicatie op school ten goede komen. Daarnaast zijn er ook nog de mededelingenborden en - schermen en de schoolinfo die in de vorm van tijdschriften wordt bezorgd. Tenslotte zijn er ook nog brieven die worden meegegeven met de leerlingen of die door de post worden bezorgd.

Een overzicht van de informatie-communicatiekanalen:

1. De website van de school

2. Schoolonline

3. Smartschool

4. Webmail

5. Mededelingenborden

6. Medelingenschermen

7. Schoolinformatiebladen (College Info en Ic Hou)

8. Brieven

We lichten hieronder het specifiek karakter van deze 8 ‘kanalen’ toe.

1. Website: www.sjks.be

De website van de school: plaatst activiteiten in de kijker, geeft een overzicht van de schoolactiviteiten in de kalender, is handig om contactgegevens te raadplegen én biedt plaats om algemene visieteksten en algemene informatie beschikbaar te stellen aan leerlingen, ouders en personeelsleden én aan allen die op zoek zijn naar specifieke of algemene informatie over onze school. De website heeft een informatieve functie en geeft iedere bezoeker de kans de polsslag van de school van vandaag te voelen. De website kan door iedereen geraadpleegd worden.

2. Schoolonline: sjks.schoolonline.be

Schoolonline is een programma dat het punten-en rapportprogramma én het leerlingvolgsysteem integreert. Het reserveren van lokalen, het bijhouden van afwezigheden en de organisatie van oudercontacten zijn toepassingen die eveneens uitstekend en erg gebruiksvriendelijk zijn bij schoolonline. Schoolonline is bestemd voor personeelsleden. Je krijgt enkel toegang door een login en een wachtwoord. Op de website van de school staat een link naar Schoolonline SJKS.

3. Smartschool: sjks.smartschool.be

Smartschool is een informatie- en communicatieplatform binnen de groep van personeelsleden, leerlingen en ouders van onze school. Tips om een eenvoudige startpagina in te stellen: zie kadertekstje; vanaf 8 november op de website tevens een kort instructiefilmpje i.v.m. instellen startpagina smartschool. Alle personeelsleden kregen in augustus 2009, alle leerlingen in september 2009 en alle ouders in oktober 2009 een Smartschool(co)account (login en wachtwoord). Smartschool voor leerlingen ondersteunt de leerstof (‘de vakken’) én biedt veel communicatiemogelijkheden (bijvoorbeeld: leerlingen kunnen blijvend over tips en aanvullende informatie van hun leerkrachten beschikken; documenten down- en uploaden, enz.). Smartschool is hét elektronische mededelingenplatform bij uitstek voor de uitgebreide personeelsgroep: op een gerichte wijze wordt informatie aan grote of kleine groepen bezorgd. Tegelijk biedt Smartschool uitgebreide mogelijkheden om snel alle personeelsleden, leerlingen én ouders via Schoolnieuws op de hoogte te brengen van een algemeen bericht.

Intradesk op Smartschool wordt dé informatiebank voor personeelsleden, leerlingen en ouders). Uiteraard is er een inhoudelijk onderscheid tussen Intradesk voor personeelsleden en Intradesk voor leerlingen en voor ouders. Voor beide doelgroepen is de doelstelling echter gelijk: documenten en regelingen ter beschikking stellen die van belang kunnen zijn bij een goede (zelfstandige) organisatie en planning van het schoolwerk. Door het gebruik van de optie Smartschoolmail in Smartschool (correcte emailadressen zijn een must!) is communicatie vanuit Smartschool naar eenieders persoonlijke emailaccount mogelijk. Smartschool kan gebruikt worden door personeelsleden, leerlingen en ouders. Je krijgt enkele toegang door een login en een wachtwoord. Op de website van de school staat een link naar Smartschool SJKS.

4. Webmail

Van bij het begin van het schooljaar 2010-2011 vind je boven de homepage van de website van de school een knop webmail. Webmail staat enkel ter beschikking van personeelsleden van de school. Webmail kan gebruikt worden door personeelsleden. Je krijgt enkel toegang door een login en een wachtwoord. Op de website van de school staat een link naar Webmail SJKS. Alle personeelsleden van de school hebben een mailadres dat als volgt is samengesteld: voornaam.familienaam@sjks.be

Voordelen van webmail:

* Innovatie (alles evolueert naar web)

* Datacenter (stroombeveiliging, virtueel)

* Overal bereikbaar

* Veiligheid (dure firewalls)

* Professionele manier van werken

* Adresboek bij de hand

* Scheiding privé-werk

5. Mededelingenborden

De mededelingenborden zijn vooral blikvangers; in de leraarskamer met berichten van het allerlaatste moment, met familienieuws (Lief en leed) en informatie en affiches over bijv. bijscholingen of culturele activiteiten; in de gangen vind je op de mededelingenborden eveneens familienieuws (Lief en leed), blikvangers en affiches voor activiteiten die naar leerlingen gericht zijn. De mededelingenborden zijn bestemd voor personeelsleden en voor leerlingen.

6. Mededelingenschermen

In de leraarskamer en op vier andere plaatsen in de school hangen beeldschermen die als mededelingenscherm gebruikt worden: op deze schermen staat informatie van de dag zelf: lokaalwijzigingen, vervangingen en schoolnieuws. De mededelingenschermen zijn voornamelijk bestemd voor personeelsleden en voor leerlingen; uiteraard kunnen ze ook gebruikt worden bij oudercontacten of andere activiteiten die op school georganiseerd worden.

7. Schoolinformatiebladen

College Info wil een praktische gids zijn bij wat er in onze grote Collegegemeenschap tijdens een schooljaar allemaal gebeurt. Het infoblad verschijnt acht keer per jaar en bundelt vooral nieuwe initiatieven en praktische info. Pedagogische, religieuze, culturele en sportieve activiteiten worden aangekondigd en worden ook kort toegelicht. Werkgroepen stellen hun werking op school beknopt voor en speciale acties worden in dit tijdschriftje in de verf gezet. In het schoolmagazine Ic Hou – verschijningsdatum: eind januari en eind juni - wordt uitgebreid ingegaan op wat er leeft en beweegt op onze school. We plaatsen er leerlingen (en oud-leerlingen) en leerkrachten (en oud-leerkrachten) in de kijker en publiceren er artikels over voorbije activiteiten en toekomstplannen.

College Info wordt bezorgd aan alle personeelsleden en aan alle leerlingen en hun ouders. Vanaf dit jaar worden alle nummers via de post bezorgd. Oud-personeelsleden kunnen zich ook abonneren op College Info. Ic Hou wordt bezorgd aan alle personeelsleden en aan alle leerlingen en hun ouders. Oud-personeelsleden, oud-leerlingen en sympathisanten kunnen zich ook abonneren op Ic Hou.

8. Brieven

We trachten het aantal brieven aan leerlingen en hun ouders te beperken. Af en toe is een brief voor een specifieke doelgroep en een specifiek activiteit echter aangewezen. Indien deze geen vertrouwelijk karakter heeft wordt de brief meegegeven met de leerling. In een aantal omstandigheden is een persoonlijke brief aangewezen. Zo wordt er niet gedraald om (waar nodig) ouders via een brief op de hoogte te brengen van besluiten van begeleidende klassenraden. Er wordt tevens kort op de bal gespeeld door (meestal) aanvullend op een persoonlijk (telefoon)gesprek de ouders een brief te sturen wanneer de gedrags-of studiehouding hiertoe nopen.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?