zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

VIS

‘Kom achter Mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken’ (Matteüs 4, 19)

De naam van de school verwijst ondubbelzinnig naar haar katholieke achtergrond. Maar waar je ook in de samenleving kijkt, zo evident is het niet meer om je christelijke identiteit waar te maken, ook niet op school. Gesteld kan worden dat het christendom het niet makkelijk heeft,… net zoals in haar beginjaren.

Het Visje is een groepje van leerkrachten, personeelsleden en leerlingen die op onze school ruimte willen blijven maken voor het beleven van de christelijke identiteit. De naam verwijst naar een oud christelijk symbool uit die moeilijke begintijd van het christendom. Het Griekse ichthus, wat vis betekent, verwees allereerst naar de concrete context waar Jezus optrad: aan het meer van Galilea waar hij een groep vissers als leerlingen koos. Tegelijk was ‘ichthus’ een eenvoudige geloofsbelijdenis, want het was een letterwoord voor: ‘Jezus Christus, Gods Zoon, Onze Redder’. In tegenstelling tot een kruis was het in Rome een veilig teken om in tijden van vervolging duidelijk te maken dat je christen was.

Het Griekse Ichthus is door ons een beetje vernederlandst: V.I.S., of in de ‘college-volksmond’ ook wel eenvoudig ‘visje’ of ‘viske’ genoemd. Net zoals bij het woord ichthus schuilen er achter de letters diepere betekenissen. De V staat sterk voor vriendschap en verbondenheid. Het waarmaken van je christelijke identiteit op school kan je nooit verwezenlijken als individu of met een geïsoleerd groepje (godsdienst)leerkrachten. In een vriendschappelijke sfeer willen we met het visje banden smeden tussen alle mensen die in het schoolleven betrokken zijn. Het gaat natuurlijk over leerkrachten en leerlingen, maar evengoed over directieleden, mensen van het secretariaat tot klusjesmannen en keukenpersoneel… Het viske wil een echt ‘schoolvisje’ zijn met een openheid naar iedereen.

I staat voor inspiratie. Misschien zijn we hier wel het kwetsbaarst en kunnen mensen ons verwijten dat ietwat ‘ouderwets’ te zijn. Maar we willen geen water in onze wijn doen als het over onze inspiratie gaat: het is in de figuur van Christus dat we onze mosterd vinden. Hij is voor ons de spil waar alles om draait, en Hij bracht Woorden van Leven. Geïnspireerd door dat Woord willen we zelf inspiratie op school uitdragen. Zei Jezus in de Bergrede niet tegen zijn leerlingen dat ze het ‘zout’ waren van de aarde, en dat ze hun licht over de mensen moesten laten uitschijnen? Evengoed willen wij de leefgemeenschap op school stevig kruiden en beschijnen met acties waar de Spirit stevig inzit!

Je zou kunnen zeggen dat achter de S een groot deel van onze core business schuilgaat. Solidariteit was, is en blijft een sleutelwoord in onze werking. In acties zoals de stiftenverkoop voor de Damiaanactie en de vastenactie van Broederlijk Delen willen we de meeste energie blijven steken. In een wereld waar het wel eens draait om rijkdom, bezit en macht, daar zwemt ons visje wel eens tegen de gangbare stroom in. Daarom willen wij openheid blijven creëren naar de arme, de zieke, de kleine en de kwetsbare. De mensen van het visje tonen met deze acties dat ze niet enkel spirituele hoogvliegers willen zijn, maar evengoed daadkrachtige mensen die de handen uit de mouwen steken.

‘Kom, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken’; ja, wij geven toe, ook wij willen zoveel mogelijk mensen op school in onze netten vangen en hun bezielen tot open, spirituele en daadkrachtige mensen die op school en in de samenleving het verschil zullen maken!

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?