zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Missietekst

Hieronder staan uitdagingen en doelen voor de komende jaren opgesomd. Het is een leidraad en een hefboom voor korte- en langetermijnplannen; een ruime inventaris die inspiratie biedt om ieder schooljaar specifieke prioriteiten te formuleren en in concrete actieplannen te realiseren.

Zorgen

We willen:

> iedere leerling doen groeien.

> een transparante structuur (kleuterschool, zesjarige basisschool én zesjarige school in de humaniora) en een goede organisatie aanbieden.

> talentgericht werken en op een eerlijke wijze advies geven.

> hedendaags zijn in onze didactische aanpak met een efficiënt-mediawijs gebruik van digitale mogelijkheden.

> communicatie, luisterbereidheid en overleg met en tussen alle partners een belangrijke plaats geven.

> samenwerken en ons inzetten als een team.

> basiszorg aanbieden aan iedereen.

> klaarstaan voor leerlingen die verhoogde zorgen nodig hebben.

> rekening houden met de draagkracht van allen (klasgroep, personeel).

> de schoolkosten scherp in de gaten houden.

> een school zijn die een thuisgevoel biedt en dienstbaar is; hartelijk en uitnodigend voor leerlingen, personeel en ouders.

> wederzijds respect hoog in het vaandel dragen.

> geen pestgedrag en we trachten pesten te voorkomen.

> ons er steeds van bewust zijn dat leerlingen, ouders en personeelsleden kwetsbare mensen zijn; tactvol handelen en een gepaste aanpak-omgang zijn dan ook noodzakelijk.

> in de secundaire school bewust kiezen voor een erg lange middagpauze zodat er tijd is voor ontspanning en voor niet-lesgebonden initiatieven en remediëring.

> bij het leren het belang van het leerproces - groeikansen voor het zelfvertrouwen – én (vanaf de lagere school) het eindresultaat naar waarde schatten.

> aandacht besteden aan gezondheidsopvoeding voor klein en groot.

> in woord en daad de thema’s milieu en duurzaamheid aan bod laten komen.

Verwachten

We willen:

> ontdekken, prikkelen en helpen bij het ontplooien van talenten.

> een hoog studiepeil nastreven en een krachtige leeromgeving bieden.

> grenzen stellen en een beleefde omgang vanzelfsprekend vinden.

> veel aandacht schenken aan de muzische ontplooiing, aan kunst en cultuur, aan wat fascineert en ontroert: drama, beeld, muzisch taalgebruik, beeld en beweging.

> creativiteit stimuleren.

> sport, en een gezonde en fitte levensstijl aanmoedigen en ondersteunen.

> door heel veel vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan leerlingen hen kansen bieden om zich te ontplooien.

> inspraak van leerlingen en ouders ter harte nemen; die inspraak hanteren als een katalysator voor; verbeteringen op school.

> referentiekaders en inzichten bieden; onze leerlingen aanzetten en uitdagen tot kritische reflectie.

> in de secundaire school op zoek gaan naar samenwerkingsmogelijkheden met andere onderwijsvormen vanuit een leergierige en respectvolle houding.

> zelfevaluatie en deelname aan screenings, wedstrijden en onderzoeken als stroomversnellingen ervaren.

> levenslang leren en professionalisering van het personeelsteam (vakinhoudelijk, didactisch, pedagogisch en psychologisch) verder uitbouwen.

Inspireren

We willen:

> appelleren aan solidariteit (deelname aan acties, dagdagelijks engagement, …).

> nieuws-en leergierig leren buiten de schoolmuren en kijken naar de hele wereld.

> de sociaaleconomische realiteit en de technologie een belangrijke plaats geven.

> geschraagd door traditie, leren van oud-leerlingen.

> tijd maken voor diepgang: bezinning, filosofie, religie, moraal, ethiek en levensbeschouwing.

> met rituelen, symbolen, tekens en handelingen onze verbondenheid uitdrukken op kruispuntenvan het leven.

> met vertrouwen, optimisme en op een gedreven wijze opvoeden.

> een school zijn waarin leerkrachten met persoonlijkheid de levende referentiekaders zijn.

> de samenwerking tussen kleuterschool, lagere school, secundaire school en ouders, leerlingen, personeel, directie en schoolbestuur intenser maken en als een bron van verrijking ervaren.

> onze doelen nastreven, maar steeds met zin voor relativering en in bescheidenheid.

> bovenal de focus richten op wat echt bijdraagt tot GELUK: geloof in iedere mens, duurzame relaties, vriendschap, vertrouwen en authenticiteit. In geluk zit ‘lukken’: het moet meezitten, maar inzet en actieve deelname zijn, net zoals geduld en humor, onontbeerlijk.

Missie

Alle leerlingen – van kleuters tot 18-jarigen - die aan ons zijn toevertrouwd, laten groeien en hen helpen om maximaal hun talenten en persoonlijkheid te ontdekken en te ontwikkelen. We doen dat op een zorgzame en verantwoordelijke manier en met uitdagingen voor iedere leerling.

We willen onze leerlingen een stevige basis geven: hen intellectueel en algemeen menselijk vormen. Hen ‘humanior’ maken: dit wil zeggen hen geleidelijk laten groeien tot kritische volwassenen met een open geest.
We doen dit vanuit de visie van de dialoogschool: onze christelijke inspiratie en traditie en Jezus Christus en zijn evangelie zijn de bron van waaruit we de andere tegemoet treden.

Onze houding is gastvrij en verdraagzaam.

Motto

Authentiek en waarachtig zijn loont

KWALITEIT VOOR DE TOEKOMST (al sinds 1808)

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?