zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | EXAMENROOSTERS DECEMBER 2018 | NIEUW: College Info 1 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Missie

Onder de benaming ‘Oudervereniging Secundair Onderwijs Bisschoppelijk Sint-Jozef-Klein-Seminarie te Sint-Niklaas” wordt een feitelijke vereniging opgericht. De zetel van de vereniging is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Collegestraat 31.

De vereniging heeft tot doel de opvoeding, het welzijn en het katholiek onderwijs van de leerlingen te bevorderen door een nauwe samenwerking tussen ouders en school.

Inspraak- en overleg orgaan

Het Oudercomité is een belangrijke schakel in het geheel van inspraak- en overlegorganen op school. Voor ouders is het een platform om actuele onderwijsthema’s aan te kaarten, om vragen te stellen of suggesties te formuleren bij concrete initiatieven én om fundamentele vragen of bedenkingen te uiten bij het pedagogisch project en de schoolorganisatie.

Open geest

Voor de schooldirectie en het leerkrachtenteam is het Oudercomité ‘de kritische vriend’ die in een constructieve geest het schoolleven helpt te optimaliseren vanuit de invalshoek van de ouders. Op vergaderingen van het Oudercomité heerst er een open sfeer: er kan vrijuit gesproken worden.

Oudercontact, een dagelijkse zorg

Uiteraard moet het Oudercomité trachten om niet te struikelen in de valkuil van té individuele problemen. De geplande oudercontacten zijn immers de ideale gelegenheid om studiehouding en resultaten van de leerlingen én gehanteerde didactiek met de leerkrachten en de directie te bespreken. Trouwens, contact tussen ouders en school hoeft zich niet te beperken tot de geplande oudervergaderingen en de vergaderingen van het Oudercomité. Wanneer dit noodzakelijk is, kan een telefoontje of een persoonlijk gesprek met de leerkrachten en/of de directie een situatie ophelderen of een probleem helpen oplossen. Ouders in het Oudercomité zijn ‘de eerste supporters’ en de ‘helpende handen’: hun creativiteit en werkkracht zijn onmisbaar bv. bij de organisatie van het jaarlijkse eetweekend.

Toetssteen

Het Oudercomité is ook een toetssteen voor de schooldirectie en het leerkrachtenteam voor plannen of wijzigingen die op stapel staan. Op die wijze helpt het Oudercomité samen met de inspraak-en overlegorganen van de personeelsleden én de leerlingenraden van het 1ste t/m het 6de jaar een participatief schoolklimaat te realiseren.

Financieel duwtje in de rug

Het Oudercomité beschikt over financiële armslag door de vrijwillige (jaarlijkse) ouderbijdrage van 5,00 €. Het Oudercomité beslist autonoom over de besteding van de middelen en legt hierover jaarlijks verantwoording af op de Statutaire Vergadering.

Afspraken in verband met de organisatie en de samenstelling van het bestuur

De Algemene Vergadering van de Oudervereniging is samengesteld uit alle ouders van de leerlingen van de humaniora van Sint-Jozef-Klein-Seminarie. De ouders blijven lid zolang zij een kind hebben in de humaniora van de school. Het Oudercomité streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende klassen.

De Vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een Oudercomité. Dit bestaat uit een dagelijks bestuur en uit comitéleden. Het dagelijks bestuur is samengesteld uit een voorzitter, een ondervoorzitter (die tevens de rol van secretaris opneemt), een communicatie verantwoordelijke en een penningmeester. Bij afwezigheid van de voorzitter wordt zij/hij vervangen door de ondervoorzitter.

De directeur, adjunct-directeurs en de afgevaardigden (één per graad) van de leerkrachten vertegenwoordigen de school in het Oudercomité. Het mandaat van de voorzitter, de ondervoorzitter, de communicatie verantwoordelijke en de penningmeester duurt één jaar, van 1 september t/m 31 augustus.

Het dagelijks bestuur zal dermate zijn dat ze steeds een optimale continuïteit van functies waarborgt.

Verkiezing van de leden van het dagelijks bestuur:

* Kandidaten kunnen zich uiterlijk op 1 mei aanmelden bij de voorzitter;

* De nieuwe voorzitter wordt verkozen uit de kandidaten van het dagelijks bestuur. Indien er geen kandidaten zijn, zal de voorzitter verkozen worden uit de kandidaten van het Oudercomité;

* De verkiezing gebeurt steeds bij schriftelijke en geheime stemming. Een meerderheid van de helft plus één der aanwezige stemmen is steeds vereist. Is deze bij de eerste stemronde niet bereikt, wordt een tweede stemronde ingericht waarbij slechts twee kandidaten weerhouden worden met de meeste stemmen uit de eerste stemronde. In de tweede stemronde geldt de gewone meerderheid;

* Een door ontslag vrijgekomen functie in het dagelijkse bestuur wordt bij tussentijdse verkiezing aangevuld. Alle leden van de Oudervereniging kunnen zich aanmelden, maar voorrang wordt gegeven aan leden van het Oudercomité. Het Oudercomité vergadert driemaal per schooljaar, en dit op schriftelijke uitnodiging van de voorzitter. Een vergadering kan tevens worden samengeroepen op schriftelijk verzoek, gericht aan de voorzitter, door minimum drie comitéleden.

Na twee jaar non-activiteit houdt de vereniging op te bestaan en gaat de kas naar de school.

Voorgestelde wijzigingen aan deze tekst kunnen elk schooljaar op de Statutaire Vergadering worden besproken.

Ze zullen worden goedgekeurd mits akkoord van een twee derde meerderheid van de aanwezige leden.

Laatste wijzigingen goedgekeurd op de Statutaire Vergadering van 30 mei 2012.

Marc De Vleeschhauwer

Voorzitter.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Start examens 1L
 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?