zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | DUURZAAM COLLEGE! |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

Klassenraden, rapport, oudercontact


Tijdens de begeleidende klassenraden gaan leerkrachten en directie op zoek gaat naar werkvormen om leerlingen waarvan de resultaten minder goed zijn te stimuleren en te begeleiden in hun leerproces.

Uiteraard komt de algehele leer-en leefhouding en het welbevinden van de leerlingen ook aan bod.#

De (remediërings-)afspraken hebben heel dikwijls een individueel karakter. Ze kaderen echter in een school-aanpak die afhankelijk is van de leeftijd van de leerling.  We kiezen er op onze school voor om geleidelijke meer verantwoordelijkheid bij de leerling zelf te leggen.

We vertrekken van een remediëring bij jonge leerlingen waarbij de vakleerkracht vrij scherp de touwtjes in handen neemt en willen ertoe komen dat jongens en meisjes van de derde graad zelf initiatieven nemen om hun studiehouding aan te passen.

Hoe pakken we deze remediëring concreet aan?

Op vrijdag 22 december wordt het rapport besproken met de leerlingen. De klassenleraar-lerares is de spreekbuis van de klassenraad. Hij/zij ontvangt in de namiddag ook de ouders om een gesprek te hebben naar aanleiding van het rapport.

De begeleiding van tekorten of zwakte voor een vak of een leerprobleem gebeurt meestal door de vakleerkracht of de klassenleraar. maar soms wordt de cel- leerlingenbegeleiding aangesproken, die zal dan, in overleg met klassenleraar, CLB en ouders, een begeleidingsplan opstellen.

Sommige leerlingen komen in aanmerking voor begeleiding door een studiecoach: hier wordt vooral gewerkt rond studiemethode.

In bepaalde gevallen worden de ouders expliciet uitgenodigd om zeker naar het oudercontact te komen.

Leerlingen kunnen ook verplicht worden om op school te blijven studeren na vier uur en/of op woensdagmiddag of hiervoor gewaarschuwd worden indien de resultaten flauw blijven.

Bij leerlingen die  een officiële waarschuwing gekregen hadden op het einde van het vorige schooljaar, zal de klassenraad nagaan in welke mate er reeds inspanningen geleverd zijn om het tekort weg te werken.  Indien dit onvoldoende gebeurd is, dan zal er afgesproken worden op welke manier dit gedurende het tweede semester moet gebeuren.

In bepaalde gevallen kan de klassenraad adviseren om te heroriënteren naar een andere studierichting: dit gebeurt enkel als de leerling in een studierichting zit die duidelijk zijn mogelijkheden te boven gaat. In dit geval moet verdere opvolging heel snel gebeuren en wordt er ook steeds verwezen naar ons CLB (03-7806630)

Naast deze ‘algemene’ afspraken kan de klassenraad uiteraard ook een specifieke begeleiding voorstellen voor een bepaalde leerling; in dit geval wordt dit uiteraard ook schriftelijk gecommuniceerd aan de leerling en zijn ouders.

Leerlingen van het eindjaar kunnen geholpen worden door een analyse van hun resultaten en studiehouding en door afspraken om aan ‘problemen voor een vak’ iets te doen. In het tweede semester worden er intervisiemomenten georganiseerd. Leerlingen kunnen daar bij vakleerkrachten terecht met hun extra oefeningen, vragen, …

Oudercontacten: welkom!

Op vrijdag 22 december worden de resultaten en de bespreking door de klassenraad besproken met de leerlingen. De klassenleraar is de spil in dit verhaal. Hij of zij ontvangt in de namiddag ook de ouders. In januari zijn alle ouders welkom op de oudercontacten met de vakleerkrachten.

Tips van ons oudercomité

Ons oudercomité bundelde een reeks tips om aandacht aan te schenken bij de bespreking en interpretatie van het rapport. Dankjewel ouders!

We sommen deze waardevolle aanbevelingen graag op:

Cijfers zeggen niet alles, inspanning is minstens even belangrijk als het resultaat

Focus op het positieve, leer uit het mindere om te groeien

Voorafgaand aan je eigen commentaar, luister eerst naar die van je zoon of dochter

Geef je kind een pluim, en het krijgt vleugels

Groot of klein, iedereen heeft nood aan bevestiging, en …

Stel je ook de vraag wat dit rapport doet met het zelfvertrouwen van hem of haar. Ga daarover in gesprek.#

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Zwemmen voor 2Lc, 1Ld en 1Sc
Derde donderdag: 3de graad mogelijkheid tot extern zijn mits toestemming ouders
1ste lesuur Groene enveloppes ivm Duurzaamheid

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?