zoeken  
    SCHOOLREGLEMENT 2018-2019 | INSCHRIJVEN OUD-LEERLINGENDAG ZATERDAG 20 OKTOBER 2018 |

SJKS - Talent & kwaliteit, hand in hand!

De deliberatie. . .


Als de proefwerken in juni voorbij zijn komt voor elke klas een “delibererende klassenraad” samen. Hiermee bedoelen wij de groep die bestaat uit alle vakleerkrachten die aan jou les gegeven hebben, samen met iemand van de leerlingenbegeleiding,  de pedagogisch directeur en de algemene directeur. In het tweede en het zesde jaar neemt ook onze medewerker van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) aan de klassenraad deel. Dat heeft vooral te maken met de studiekeuzebegeleiding.#

Je klassenleraar bereidt de deliberatie voor. Via een elektronisch rapportprogramma worden al je behaalde punten verzameld en opgeteld. De vakken met een cijfer onder de vijftig procent worden aangeduid.

Op basis van een globale evaluatie zal de delibererende klassenraad beslissen of je al dan niet geslaagd bent en welk oriënteringsattest je krijgt. Daarbij worden al je resultaten en alle vaststellingen van de begeleidende klassenraad gedurende het voorbije schooljaar in rekening gebracht. Er wordt ook gekeken naar je mogelijkheden i.v.m. je verdere studies.

Positieve elementen om te slagen ondanks tekorten

Als je voor geen enkel vak een tekort hebt, geeft de klassenraad je automatisch een oriënteringsattest A en dan mag je zonder beperking naar het volgende jaar. Heb je wel tekorten, dan wordt er gezocht naar positieve elementen om je toch nog te laten slagen. Dat kunnen onder meer zijn: de manier waarop je je herpakt hebt tijdens het tweede semester na de opmerkingen in het rapport van december, de positieve wijze waarop je ingegaan bent op de remediëringsvoorstellen van de vakleerkracht, de zorg die je besteed hebt aan je taken, je volgehouden aandacht en medewerking tijdens de lessen, je extra inspanningen voor het vak via ingeleverde oefeningen, samenvattingen, voor de zesdejaars: de manier waarop je aan je portfolio werkte…

Rekening houden met pech

Je leerkrachten zullen bij hun beslissing ook rekening houden met eventuele moeilijke omstandigheden waarmee jij te maken had en die je cijfers wellicht negatief beïnvloed hebben. Je bent misschien vaak ziek geweest, je had te maken met droevige situaties in de familie, je had het zwaar op emotioneel vlak… Dergelijke elementen worden op een deliberatie zeker in overweging genomen. Dat is ook een van de voornaamste redenen waarom er bij alle deliberaties iemand van de leerlingenbegeleiding bij zit. Zij hebben immers hierop het beste zicht.  Met respect voor de privacy wordt deze delicate informatie enkel ingebracht in het voordeel van de leerling. De leerkrachten zijn trouwens gebonden door hun ambtsgeheim!

De beste beslissing voor jou

In feite komt de klassenraad samen om je ondanks je tekorten toch nog te laten overgaan. Soms zullen de leerkrachten je een beperking opleggen (een oriënteringsattest B met uitsluiting van een aantal studierichtingen) omdat ze van mening zijn dat je in de uitgesloten richting(en) toch geen kans op slagen hebt. In een aantal gevallen koppelen ze aan hun beslissing een waarschuwing of een extra vakantietaak om je meer kansen te geven om volgend schooljaar met succes af te werken.

Af en toe vinden ze dat er eigenlijk nog informatie ontbreekt om een eerlijke beslissing te nemen. Dan zullen ze je vragen om een toegevoegde proef af te leggen zodat ze in augustus over meer elementen beschikken om een goede beslissing te nemen. De klassenraad in augustus delibereert niet enkel over die toegevoegde proef!! In augustus worden opnieuw alle gegevens over het hele schooljaar, samen met de extra gegevens dankzij die toegevoegde proef, in ogenschouw genomen.

Ook advies voor je studieloopbaan

De delibererende klassenraad heeft daarnaast nog een andere belangrijke taak: hij geeft advies bij je studiekeuze. In de eerste Latijnse, in alle tweedes, vierdes en zesdes wordt de studiekeuze van elke leerling besproken en becommentarieerd. In de andere klassen gebeurt dat ook zeker bij een B- en een C-attest. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat je het volgende schooljaar in die studierichting zit die best past bij jouw talenten en je interesse.

Kleuterschool
Lagere school
Internaat

 

Vandaag

 
Voor 4ECab,4SPWa,4HW en 4WB naar auteurslezing van Karen Dierickx in de stadsbib 1ste en 2de lesuur in kader van Lettergebroed
Zwemmen voor 1Sa en 2MWSc
Rapport 1 voor 3de graad
Bezoek kringloop- en wereldwinkel voor 2Lb

 
Schoolrestaurant
Menu secundair - uitleg
College Info
IC Hou
SJKS-Knack

 

Creatief-actief


Toneel 
Skairo 
Flanders Boys Choir
 
 

Ligging

Hoe bereik je ons?